| دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶ الإثنین ۰۵ محرم ۱۴۳۹ Monday 25 September 2017
اداره راهنمایی و مشاوره

 

«اداره راهنمايي و مشاوره»


الف) ماموريتهاي بخشي (اداره راهنمايي و مشاوره):
1- راهنمايي و مشاوره دانشجويان و ارتباط با خانواده‌هاي آنان
2- تهيه و به‌روزرساني پايگاه اطلاعاتي دانشجويان
3- مديريت امور مربوط به کميته انضباطي و استعلامات
4- مديريت امور مربوط به دانشجويان خاص (شاهد و ايثارگر و .....)


ب) وظايف محوري اداره راهنمايي و مشاوره:
1- مشاوره فردي و جمعي به دانشجويان و مراجعين
2- برگزاري کارگاه‌هاي مشاوره‌اي مورد نياز فضاي دانشجويي
3- مديريت شبکه مشاورين و ساماندهي نظام ارجاع مشاوره
4- تشکيل پرونده براي مراجعين
5- پيگيري مشکلات دانشجويان تا حصول نتيجه
6- تکميل و به روزرساني سامانه اطلاعات جامع دانشجويان
7- پايش وضعيت تحصيلي دانشجويان و پيگيري آن
8- پاسخگويي به استعلام‌هاي شفاهي و کتبي در خصوص دانشجويان و دانش‌آموختگان
9- رسيدگي به كليه تخلفات دانشجويي به همراه مديريت دبيرخانه کمتيه انضباطي
10- انجام امور مربوط به دانشجويان خاص (شاهد و ايثارگر، .....)
11- برقراي ارتباط با والدين و پاسخگويي و پيگيري درخواست‌ها
12- ارتباط با دانشکده‌ها و جلب همکاري اساتيد هيأت علمي
13- اجراي برنامه‌هاي ويژه دانشجويان ورودي جديد
14- رصد فضاي دانشجويي و تهيه گزارش‌هاي نوبه‌اي


تاريخ تدوين و بازنگري: 1394/04/21