| پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ الخمیس ۰۵ ذو الحجة ۱۴۳۹ Thursday 16 August 2018
نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند
  • 1396/10/10 15:37
  • 3583
با اعلام نتایج انتخابات؛

نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

 

بلوک یک - طبقه همکف:

در طبقه اول بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا قاسمی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

بلوک یک - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک یک، جناب آقای «سید محمد صادق داودی» با کسب بیشترین رای به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک یک - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک یک نیز جناب آقای «امیرحسین مربایان» با کسب آراء بیشتر نسبت به محمد وجدانی نماینده طبقه شد.

 

 

بلوک یک - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا بهزادی شهربابک» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
بلوک یک - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مجتبی جعفرزاده» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک یک طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رامین ولی‌زاده میدانی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک دو - طبقه همکف:

بنا بر آراء‌ به دست آمده «محمدرضا خاشعی» به عنوان نماینده طبقه همکف بلوک دوم انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک دو اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مهدی مقدسی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
 

بلوک دو - طبقه دوم:

«مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی» با  آراء بیشتر نسبت به دو کاندید دیگر به عنوان نماینده طبقه دوم بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک دو، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «علی قدمی عربی» به عنوان نماینده این طیقه انتخاب شد.

بلوک دو طبقه چهارم:

جناب آقای «سعید خورشید» با کسب آراء بیشتر نسبت به کاندیدا های دیگر نماینده این طبقه شد.

 

بلوک دو - طبقه پنجم:

در این طبقه هم جناب آقای «محمد درودی» با کسب آراء‌ بیشتر نسبت به دیگر کاندیداها به عنوان نماینده طیقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک سه - طبقه همکف:

جناب آقای «ابوالفضل احسان فر» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه همکف بلوک سه شد.

 

 

بلوک سه - طبقه اول:

جناب آقای «امیر نوذری» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه اول بلوک سه شد.

 

بلوک سه - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک سه نیز جناب آقای «محمد یاوری» توانست با کسب آراء بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه سوم:

جناب آفای «سیدمحمد میرناصر» در طبقه سوم بلوک سه با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک سه نیز جناب آقای «سید رضا حسینی کاکلکی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک سه نیز جناب قای «رضا ابوالقاسمی ریسه» توانست آراء‌ بیشتری نسبت به دیگر کاندیدها کسب کند و نماینده این طبقه شود.

 

بلوک چهار- طبقه همکف:

در طبقه همکف بلوک چهار نیز جناب آقای «سید علی حسینی فاطمی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه اول:

در طبقه اول بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس امیرحسینی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک چهار نیز جناب آقای «علی مهدی‌زاده» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک چهار نیز جناب آقای «محدامین اشجع» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک چهار نیز جناب آقای «محمد امین رشیدی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس ولوی نسب» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

 

بلوک 9 - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «رضا خواجه مهریزی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم شرقی:

در طبقه دوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد سعید مصباح» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم غربی:

در طبقه دوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حسین محمدی احمدآبادی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم غربی:

در طبقه سوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد زارعی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم شرقی:

در طبقه سوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حبیب حاجتمند» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

عکس نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره اتاق تلفن همراه نماینده دانشجویان
محمدرضا قاسمی 9131159 108 09185027814

طبقه همکف بلوک1

اقامتگاه شماره یک

سید محمد صادق داودی 9131080 113 09175319788

طبقه اول بلوک1

اقامتگاه شماره یک

امیرحسین مربایان 9331291 124 09156182931

طبقه دوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا بهزادی شهربابک 9131038 137 09130567323

طبقه سوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

مجتبی جعفرزاده 9231046 142 09163038184

طبقه چهارم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

رامین ولی‌زاده میدانی 9031185 153 09360949878

طبقه پنجم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا خاشعی 9431072 207 09136453279

طبقه همکف بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مهدی مقدسی 9331256 215 09359462187

طبقه اول بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی 9431116 228 09135140973

طبقه دوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

علی قدمی عربی 9331149 238 09117406482

طبقه سوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

سعید خورشید 9431083 247 09199752344

طبقه چهارم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

محمد درودی 9131083 253 09357245538

طبقه پنجم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

ابوالفضل احسان فر 9531014 308 09130995338

طبقه همکف بلوک3

اقامتگاه شماره یک

امیر نوذری 9531404 319 09156932275

طبقه اول بلوک3

اقامتگاه شماره یک

محمد یاوری 9431238 322 09369540802

طبقه دوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدمحمد میرناصر 9431211 337 09011717010

طبقه سوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سید رضا حسینی کاکلکی 9331148 349 09138832276

طبقه چهارم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

رضا ابوالقاسمی ریسه 9531139 35 09361206991

طبقه پنجم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدعلی حسینی فاطمی 9631131 407 09154210032

طبقه همکف بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عباس امیر حسینی 9631044 410 09102883968

طبقه اول بلوک4

اقامتگاه شماره یک

علی مهدی زاده 9631382 426 09135079073

طبقه دوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

امیرمحمد اشجع 9631019 433 09141531344

طبقه سوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

محمدامین رشیدی 9631171 440 09196178343

طبقه چهارم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عماد ولوی نسب 9631412 458 09120827301

طبقه پنجم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

رضا خواجه مهریزی 8931218 9119 09135183509

طبقه اول

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد سعید مصباح 9031162 9244 09131068451

طبقه دوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حسین محمدی احمدآبادی 9551019 9239 09137472894

طبقه دوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد زارعی 8931089 9340 09364724056

طبقه سوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حبیب حاجتمند 8931048 9345 09109819709

طبقه سوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
اداره تربیت بدنی برنامه مجموعه‌های ورزشی دانشگاه در ایام تابستان97 را اعلام کرد

اداره تربیت بدنی برنامه مجموعه‌های ورزشی دانشگاه در ایام تابستان97 را اعلام کرد

تقویم اجرایی مراحل بعدی هفتمین دوره مناظرات ملی دانشجویی اعلام شد

تقویم اجرایی مراحل بعدی هفتمین دوره مناظرات ملی دانشجویی اعلام شد

اسامی برگزیدگان بخش معارفی مرحله منطقه‌ای جشنواره سراسری قرآن و عترت اعلام شد / 9 امام صادقی در جمع راه‌یافتگان به مرحله سراسری

اسامی برگزیدگان بخش معارفی مرحله منطقه‌ای جشنواره سراسری قرآن و عترت اعلام شد / 9 امام صادقی در جمع راه‌یافتگان به مرحله سراسری

شیوه‌نامه محاسبه امتیاز دانشجویی برای سال دانشگاهی ۹۸-۹۷ اعلام شد

در قالب اینفوگرافیک و موشن‌گرافیک ببینید؛

شیوه‌نامه محاسبه امتیاز دانشجویی برای سال دانشگاهی ۹۸-۹۷ اعلام شد

مدیران و کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی با رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند

مدیران و کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی با رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند

نشست دیدار و گفتگوی مدیران و کارشناسان معاونت دانشجویی و فرهنگی با ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

واریز وام شهریه نیمسال دوم 97-96 صندوق رفاه دانشجویان

واریز وام شهریه نیمسال دوم 97-96 صندوق رفاه دانشجویان

اداره امور دانشجویی در اطلاعیه‌ای از واریز وام شهریه نیمسال دوم 97-96 صندوق رفاه دانشجویان خبر داد.

اعلام طرح بخشودگی جرایم بدهکاران معوق صندوق رفاه دانشجویان و تقسیط بدهی

اعلام طرح بخشودگی جرایم بدهکاران معوق صندوق رفاه دانشجویان و تقسیط بدهی

با توجه به فرا رسیدن اعیاد بزرگ قربان و غدیر طرح بخشودگی 50 تا 100 درصدی جرایم بدهکاران معوق صندوق رفاه دانشجویان و تقسیط بدهی برای دانش‌آموختگان بدهکار اجرا می‌شود.

چهار استاد دانشگاه امام صادق (ع) در بین برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت

چهار استاد دانشگاه امام صادق (ع) در بین برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسامی اساتید راه یافته به مرحله سراسری دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید سراسر کشور را اعلام کرد.

صعود افتخارآمیز گروه کوهنوری دانشگاه امام صادق(ع) به بلند‌ترین قله‌ی استان تهران

صعود افتخارآمیز گروه کوهنوری دانشگاه امام صادق(ع) به بلند‌ترین قله‌ی استان تهران

گروه کوهنوری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام توانست به قله‌ی زیبای خلنو با ارتفاع ۴۳۷۵ متر که به عنوان بلند‌ترین قله‌ی استان تهران شناخته می‌شود، صعود کند.

امکان استفاده از استخر پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) فراهم شد

امکان استفاده از استخر پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) فراهم شد

امکان استفاده از استخر پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برای خانواده اساتید، کارکنان و دانشجویان فراهم شد.

افتتاحیه طرح تابستان 97 ویژه فرزندان اساتید و کارکنان برگزار می‌شود

افتتاحیه طرح تابستان 97 ویژه فرزندان اساتید و کارکنان برگزار می‌شود

افتتاحیه طرح تابستان 97 ویژه فرزندان اساتید و کارکنان روز دوشنبه هشتم مردادماه از ساعت 8:15 در تالار امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

اداره تربیت بدنی برنامه مجموعه‌های ورزشی دانشگاه در ایام تابستان97 را اعلام کرد

اداره تربیت بدنی برنامه مجموعه‌های ورزشی دانشگاه در ایام تابستان97 را اعلام کرد

برنامه مجموعه‌های ورزشی دانشگاه امام صادق(ع) در ایام تابستان 1397 از سوی اداره تربیت بدنی اعلام شد.

مسابقه کتابخوانی «همسر دوست داشتنی» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «همسر دوست داشتنی» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «همسر دوست داشتنی» توسط اداره امور فرهنگی برگزار می‌شود.

تقویم اجرایی مراحل بعدی هفتمین دوره مناظرات ملی دانشجویی اعلام شد

تقویم اجرایی مراحل بعدی هفتمین دوره مناظرات ملی دانشجویی اعلام شد

نمایندگان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به صورت مستقیم -بدون حضور در مرحله استانی- در مرحله‌ی منطقه‌ای حضور خواهند یافت

مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در مجتمع امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در مجتمع امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در مجتمع امام صادق(ع) واقع در شهرک غرب، بلوار دریا برگزار می‌شود.

نشست «بررسی فراز و فرود طرح‌ها و عدالت اجتماعی»

نشست «بررسی فراز و فرود طرح‌ها و عدالت اجتماعی»

نشست بررسی فراز و فرود طرح‌ها و عدالت اجتماعی در دهه چهارم انقلاب با عنوان شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

هدایت نقدینگی‌ به سمت تأمین مالی تولید/ بازدهی مناسب حوزه کسب‌‌و‌کار نقدینگی را جذب می‌کند

هدایت نقدینگی‌ به سمت تأمین مالی تولید/ بازدهی مناسب حوزه کسب‌‌و‌کار نقدینگی را جذب می‌کند

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: نقدینگی باید در جهت تأمین مالی فضاهای جدید و فضاهای فعلی تولید مورد استفاده قرار گیرد و اگر تسهیل‌گری‌ و بازدهی لازم در حوزه کسب و کار ایجاد شود، نقدینگی به این سمت جذب می‌شود.

جلسه هفتگی هیأت میثاق با شهدا برگزار می‌شود

جلسه هفتگی هیأت میثاق با شهدا برگزار می‌شود

جلسه این هفته هیأت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) روز سه‌شنبه 12تیر به یاد جاوید الاثر احمد متوسلیان در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

یادداشت دکتر همایون عضو هیات امنای دانشگاه امام صادق (ع) در تجلیل از دکتر حسن بشیر

یادداشت دکتر همایون عضو هیات امنای دانشگاه امام صادق (ع) در تجلیل از دکتر حسن بشیر

دکتر محمدهادی همایون، عضو هیئت امنای دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات: دکتر حسن بشیر دارای سوابق علمی و اجرایی در عرصه‌های گوناگون است.

ویژه برنامه سوگواری هتک حرمت قبور ائمه بقیع برگزار شد

ویژه برنامه سوگواری هتک حرمت قبور ائمه بقیع برگزار شد

ویژه‌برنامه بزرگداشت هتک حرمت قبور ائمه بقیع در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) شامگاه پنجم تیرماه و بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

برای دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) امکان مشاهده مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ در اتاق فرهنگی اقامتگاه دانشجویی شماره یک به صورت زنده فراهم شد.

بازدید از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی کشور مالزی | ۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

بازدید از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی کشور مالزی | ۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

برنامه بازدید از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی کشور مالزی، ۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ به تلاش انجمن علمی‌دانشجویی زبان‌های خارجی و بخش زبان‌های خارجی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود.

کاربردی‌سازی مطالعات قرآنی باید منجر به حل مسائل جامعه شود

کاربردی‌سازی مطالعات قرآنی باید منجر به حل مسائل جامعه شود

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با طرح اینکه اقداماتی که برای کاربردی‌سازی علوم قرآنی انجام شده است کافی نیست، گفت: مهم‌ترین معنای کاربردی‌سازی مطالعات قرآنی حل مسائل جامعه است.

آئین مراسم رونمایی از «برنامه مطالعاتی مدیریت اسلامی در سطح مقدماتی» برگزار می‌شود

آئین مراسم رونمایی از «برنامه مطالعاتی مدیریت اسلامی در سطح مقدماتی» برگزار می‌شود

آئین مراسم رونمایی از برنامه مطالعاتی مدیریت اسلامی در سطح مقدماتی به میزبانی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.