| شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ السبت ۱۳ جمادى الأولى ۱۴۴۰ Saturday 19 January 2019
نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند
  • 1396/10/10 15:37
  • 3583
با اعلام نتایج انتخابات؛

نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

 

بلوک یک - طبقه همکف:

در طبقه اول بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا قاسمی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

بلوک یک - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک یک، جناب آقای «سید محمد صادق داودی» با کسب بیشترین رای به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک یک - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک یک نیز جناب آقای «امیرحسین مربایان» با کسب آراء بیشتر نسبت به محمد وجدانی نماینده طبقه شد.

 

 

بلوک یک - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا بهزادی شهربابک» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
بلوک یک - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مجتبی جعفرزاده» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک یک طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رامین ولی‌زاده میدانی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک دو - طبقه همکف:

بنا بر آراء‌ به دست آمده «محمدرضا خاشعی» به عنوان نماینده طبقه همکف بلوک دوم انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک دو اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مهدی مقدسی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
 

بلوک دو - طبقه دوم:

«مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی» با  آراء بیشتر نسبت به دو کاندید دیگر به عنوان نماینده طبقه دوم بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک دو، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «علی قدمی عربی» به عنوان نماینده این طیقه انتخاب شد.

بلوک دو طبقه چهارم:

جناب آقای «سعید خورشید» با کسب آراء بیشتر نسبت به کاندیدا های دیگر نماینده این طبقه شد.

 

بلوک دو - طبقه پنجم:

در این طبقه هم جناب آقای «محمد درودی» با کسب آراء‌ بیشتر نسبت به دیگر کاندیداها به عنوان نماینده طیقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک سه - طبقه همکف:

جناب آقای «ابوالفضل احسان فر» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه همکف بلوک سه شد.

 

 

بلوک سه - طبقه اول:

جناب آقای «امیر نوذری» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه اول بلوک سه شد.

 

بلوک سه - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک سه نیز جناب آقای «محمد یاوری» توانست با کسب آراء بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه سوم:

جناب آفای «سیدمحمد میرناصر» در طبقه سوم بلوک سه با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک سه نیز جناب آقای «سید رضا حسینی کاکلکی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک سه نیز جناب قای «رضا ابوالقاسمی ریسه» توانست آراء‌ بیشتری نسبت به دیگر کاندیدها کسب کند و نماینده این طبقه شود.

 

بلوک چهار- طبقه همکف:

در طبقه همکف بلوک چهار نیز جناب آقای «سید علی حسینی فاطمی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه اول:

در طبقه اول بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس امیرحسینی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک چهار نیز جناب آقای «علی مهدی‌زاده» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک چهار نیز جناب آقای «محدامین اشجع» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک چهار نیز جناب آقای «محمد امین رشیدی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس ولوی نسب» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

 

بلوک 9 - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «رضا خواجه مهریزی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم شرقی:

در طبقه دوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد سعید مصباح» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم غربی:

در طبقه دوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حسین محمدی احمدآبادی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم غربی:

در طبقه سوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد زارعی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم شرقی:

در طبقه سوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حبیب حاجتمند» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

عکس نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره اتاق تلفن همراه نماینده دانشجویان
محمدرضا قاسمی 9131159 108 09185027814

طبقه همکف بلوک1

اقامتگاه شماره یک

سید محمد صادق داودی 9131080 113 09175319788

طبقه اول بلوک1

اقامتگاه شماره یک

امیرحسین مربایان 9331291 124 09156182931

طبقه دوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا بهزادی شهربابک 9131038 137 09130567323

طبقه سوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

مجتبی جعفرزاده 9231046 142 09163038184

طبقه چهارم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

رامین ولی‌زاده میدانی 9031185 153 09360949878

طبقه پنجم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا خاشعی 9431072 207 09136453279

طبقه همکف بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مهدی مقدسی 9331256 215 09359462187

طبقه اول بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی 9431116 228 09135140973

طبقه دوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

علی قدمی عربی 9331149 238 09117406482

طبقه سوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

سعید خورشید 9431083 247 09199752344

طبقه چهارم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

محمد درودی 9131083 253 09357245538

طبقه پنجم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

ابوالفضل احسان فر 9531014 308 09130995338

طبقه همکف بلوک3

اقامتگاه شماره یک

امیر نوذری 9531404 319 09156932275

طبقه اول بلوک3

اقامتگاه شماره یک

محمد یاوری 9431238 322 09369540802

طبقه دوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدمحمد میرناصر 9431211 337 09011717010

طبقه سوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سید رضا حسینی کاکلکی 9331148 349 09138832276

طبقه چهارم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

رضا ابوالقاسمی ریسه 9531139 35 09361206991

طبقه پنجم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدعلی حسینی فاطمی 9631131 407 09154210032

طبقه همکف بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عباس امیر حسینی 9631044 410 09102883968

طبقه اول بلوک4

اقامتگاه شماره یک

علی مهدی زاده 9631382 426 09135079073

طبقه دوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

امیرمحمد اشجع 9631019 433 09141531344

طبقه سوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

محمدامین رشیدی 9631171 440 09196178343

طبقه چهارم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عماد ولوی نسب 9631412 458 09120827301

طبقه پنجم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

رضا خواجه مهریزی 8931218 9119 09135183509

طبقه اول

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد سعید مصباح 9031162 9244 09131068451

طبقه دوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حسین محمدی احمدآبادی 9551019 9239 09137472894

طبقه دوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد زارعی 8931089 9340 09364724056

طبقه سوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حبیب حاجتمند 8931048 9345 09109819709

طبقه سوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
اعلام جزئیات بیمه حوادث گروهی دانشجویان

اطلاعیه/

اعلام جزئیات بیمه حوادث گروهی دانشجویان

برنامه زمانبندی رشته‌ها و سالن‌های ورزشی در سال تحصیلی 98-97 به تصویب رسید

در جلسه مسئولین گروه‌های ورزشی دانشگاه؛

برنامه زمانبندی رشته‌ها و سالن‌های ورزشی در سال تحصیلی 98-97 به تصویب رسید

اعطای وام ورزشی بر مبنای امتیاز دانشجویی

اداره تربیت بدنی خبر داد:

اعطای وام ورزشی بر مبنای امتیاز دانشجویی

سقف وام پرداختی صندوق دانشگاه افزایش یافت

با حمایت رئیس دانشگاه؛

سقف وام پرداختی صندوق دانشگاه افزایش یافت

برنامه‌ی گروه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیم‌سال اول ۹۸-۹۷

از سوی اداره تربیت بدنی اعلام شد؛

برنامه‌ی گروه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیم‌سال اول ۹۸-۹۷

تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ورودی 97 ساکن اقامتگاه‌ها تا 26دی

تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ورودی 97 ساکن اقامتگاه‌ها تا 26دی

اداره امور دانشجویی مهلت ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ورودی 97 ساکن اقامتگاه‌ها را تا 26 دی‌ماه تمدید کرد.

ثبت‌نام سی‌ و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت آغاز شد

ثبت‌نام سی‌ و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت آغاز شد

دارالقرآن الکریم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از آغاز ثبت‌نام سی‌ و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام زندیه از دارالقرآن‌الکریم برای اجرای برنامه «قرائت شبانه سوره واقعه» در فضای اقامتگاه دانشجویی تقدیر و تشکر کردند

حجت‌الاسلام زندیه از دارالقرآن‌الکریم برای اجرای برنامه «قرائت شبانه سوره واقعه» در فضای اقامتگاه دانشجویی تقدیر و تشکر کردند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر زندیه، قائم مقام معاون دانشجویی و فرهنگی، در پیامی از اجرای برنامه «قرائت شبانه سوره واقعه» توسط دارالقرآن الکریم در دانشگاه و فضای اقامتگاه تقدیر و تشکر کردند و از همه دانشجویان دعوت کردند در این برنامه نورانی، حضور پرشور داشته باشند.

پیام تبریک معاونت دانشجویی و فرهنگی در پی انتصاب دکتر مهدی مشفق به سمت معاون اداری و مالی کانون زبان ایران

پیام تبریک معاونت دانشجویی و فرهنگی در پی انتصاب دکتر مهدی مشفق به سمت معاون اداری و مالی کانون زبان ایران

معاونت دانشجویی و فرهنگی با صدور پیامی، انتصاب شایسته دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به سمت معاون اداری و مالی کانون زبان ایران را تبریک گفت.

دومین اطلاعیه معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص «کارگروه کار دانشجویی» منتشر شد

دومین اطلاعیه معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص «کارگروه کار دانشجویی» منتشر شد

به زودی اطلاعیه ثبت‌نام کارگروه کار دانشجویی منتشر می‌شود که امکان ثبت‌نام برای کلیه علاقمندان با هر سطح و توانایی و با هر سال ورودی در نظر گرفته شده است.

انتشار آیین‌نامه برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران - مرحله دانشگاهی/استانی

انتشار آیین‌نامه برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران - مرحله دانشگاهی/استانی

آیین‌نامه برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برای مرحله دانشگاهی/استانی منتشر شد.

برگزاری کارگاه تخصصی شخصیت‌شناسی اینیاگرام

برگزاری کارگاه تخصصی شخصیت‌شناسی اینیاگرام

کانون دانشجویی همیاران سلامت از برگزاری کارگاه تخصصی شخصیت‌شناسی اینیاگرام خبر داد.

حضور دندانپزشک خانم در روزهای یکشنبه جهت معاینه خانواده محترم اساتید، دانشجویان و کارکنان

حضور دندانپزشک خانم در روزهای یکشنبه جهت معاینه خانواده محترم اساتید، دانشجویان و کارکنان

اداره امور دانشجویی از حضور دندانپزشک خانم در روزهای یکشنبه جهت معاینه خانواده محترم اساتید، دانشجویان و کارکنان خبر داد.

آغاز ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ورودی97 ساکن اقامتگاه‌ها

آغاز ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ورودی97 ساکن اقامتگاه‌ها

اداره امور دانشجویی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ورودی97 ساکن اقامتگاه‌ها خبر داد.

بازدید ریاست محترم دانشگاه از اداره تغذیه به منظور بررسی مشکلات و موارد موجود

بازدید ریاست محترم دانشگاه از اداره تغذیه به منظور بررسی مشکلات و موارد موجود

صبح امروز ریاست محترم دانشگاه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعدی با حضور در سالن غذاخوری دانشگاه با همکاران اداره تغذیه دیدار و گفتگو کردند و به بررسی مشکلات و موارد موجود در این اداره پرداختند.

اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «شرح خطبه فدکیه»

اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «شرح خطبه فدکیه»

واحد ویژه برنامه‌های دارالقرآن الکریم، اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «شرح خطبه فدکیه» را اعلام کرد.

اعلام مسئولیت‌های جدید اعضای شورای مدیریت انجمن علمی‌دانشجویی زبان عربی

اعلام مسئولیت‌های جدید اعضای شورای مدیریت انجمن علمی‌دانشجویی زبان عربی

طبق مصوبه‌ی دومین شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی زبان عربی مسئولیت‌های جدید اعضای این شورا مشخص گردیدند.

سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی در ایران مصرف می‎شود

سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی در ایران مصرف می‎شود

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میزان انرژی مصرفی کشور است، گفت: یک بشکه نفت در آلمان ۳۹۰ دلار ارزش افزوده دارد.

برگزاری جلسه‌ی تودیع و معارفه اعضای شورای مدیریت انجمن علمی‌دانشجویی زبان عربی

برگزاری جلسه‌ی تودیع و معارفه اعضای شورای مدیریت انجمن علمی‌دانشجویی زبان عربی

جلسه‌ی تودیع و معارفه اعضای شورای مدیریت انجمن علمی‌دانشجویی زبان عربی برگزار شد.

بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز زبان و دیدار با اساتید و اعضای هیئت علمی مرکز +عکس

بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز زبان و دیدار با اساتید و اعضای هیئت علمی مرکز +عکس

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام صبح روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۹۷ با حضور در مرکز زبان دانشگاه، از نزدیک با اعضای هیئت علمی مرکز زبان به گفتگو پرداخت.

نشست صمیمانه «دانشجویان ورودی ۹۲ معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی» با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان

نشست صمیمانه «دانشجویان ورودی ۹۲ معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی» با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان

نشست صمیمانه «دانشجویان ورودی ۹۲ معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی» با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان برگزار گردید.

پایان دوره سلسله جلسات آموزش ترتیل قرآن کریم در نیمسال اول تحصیلی 98-97

پایان دوره سلسله جلسات آموزش ترتیل قرآن کریم در نیمسال اول تحصیلی 98-97

جلسات آموزشی ترتیل قرآن کریم توسط واحد آموزش دارالقرآن الکریم با حضور استاد محترم جناب آقای مفتاح در نیم‌سال اول تحصیلی 97-98 برگزار گردید.

ارائه راهنمایی و مشاوره رشته‌های بخش ادبی با حضور رتبه اول رشته داستان‌نویسی و رشته‌های بخش معارفی توسط برگزیده رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) انجام می‌پذیرد

ارائه راهنمایی و مشاوره رشته‌های بخش ادبی با حضور رتبه اول رشته داستان‌نویسی و رشته‌های بخش معارفی توسط برگزیده رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) انجام می‌پذیرد

امروز و همزمان با ثبت‌نام مسابقات قرآن و عترت، ارائه راهنمایی و مشاوره رشته‌های بخش ادبی با حضور رتبه اول رشته داستان‌نویسی و رشته‌های بخش معارفی توسط برگزیده رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) انجام می‌پذیرد.

حضور حجت‌الاسلام دکتر زندیه قائم‌مقام معاون دانشجویی و فرهنگی در جلسه تمرین گروه تواشیح دارالقرآن الکریم

حضور حجت‌الاسلام دکتر زندیه قائم‌مقام معاون دانشجویی و فرهنگی در جلسه تمرین گروه تواشیح دارالقرآن الکریم

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نورالدین زندیه قائم‌مقام معاون دانشجویی و فرهنگی در جلسه تمرین گروه تواشیح دارالقرآن الکریم حضور یافت و از نزدیک در جریان نحوه تمرین گروه تواشیح به منظور شرکت در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور قرار گرفت.

پایان دوره سلسله جلسات آموزش قرائت قرآن کریم

پایان دوره سلسله جلسات آموزش قرائت قرآن کریم

جلسات آموزشی قرائت قرآن کریم توسط واحد آموزش دارالقرآن الکریم با حضور استاد محترم جناب آقای بخشی در نیم‌سال اول تحصیلی 97-98 برگزار گردید.