| چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ الأربعاء ۰۸ رمضان ۱۴۳۹ Wednesday 23 May 2018
نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند
  • 1396/10/10 15:37
  • 3583
با اعلام نتایج انتخابات؛

نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

 

بلوک یک - طبقه همکف:

در طبقه اول بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا قاسمی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

بلوک یک - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک یک، جناب آقای «سید محمد صادق داودی» با کسب بیشترین رای به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک یک - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک یک نیز جناب آقای «امیرحسین مربایان» با کسب آراء بیشتر نسبت به محمد وجدانی نماینده طبقه شد.

 

 

بلوک یک - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا بهزادی شهربابک» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
بلوک یک - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مجتبی جعفرزاده» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک یک طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رامین ولی‌زاده میدانی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک دو - طبقه همکف:

بنا بر آراء‌ به دست آمده «محمدرضا خاشعی» به عنوان نماینده طبقه همکف بلوک دوم انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک دو اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مهدی مقدسی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
 

بلوک دو - طبقه دوم:

«مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی» با  آراء بیشتر نسبت به دو کاندید دیگر به عنوان نماینده طبقه دوم بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک دو، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «علی قدمی عربی» به عنوان نماینده این طیقه انتخاب شد.

بلوک دو طبقه چهارم:

جناب آقای «سعید خورشید» با کسب آراء بیشتر نسبت به کاندیدا های دیگر نماینده این طبقه شد.

 

بلوک دو - طبقه پنجم:

در این طبقه هم جناب آقای «محمد درودی» با کسب آراء‌ بیشتر نسبت به دیگر کاندیداها به عنوان نماینده طیقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک سه - طبقه همکف:

جناب آقای «ابوالفضل احسان فر» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه همکف بلوک سه شد.

 

 

بلوک سه - طبقه اول:

جناب آقای «امیر نوذری» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه اول بلوک سه شد.

 

بلوک سه - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک سه نیز جناب آقای «محمد یاوری» توانست با کسب آراء بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه سوم:

جناب آفای «سیدمحمد میرناصر» در طبقه سوم بلوک سه با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک سه نیز جناب آقای «سید رضا حسینی کاکلکی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک سه نیز جناب قای «رضا ابوالقاسمی ریسه» توانست آراء‌ بیشتری نسبت به دیگر کاندیدها کسب کند و نماینده این طبقه شود.

 

بلوک چهار- طبقه همکف:

در طبقه همکف بلوک چهار نیز جناب آقای «سید علی حسینی فاطمی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه اول:

در طبقه اول بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس امیرحسینی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک چهار نیز جناب آقای «علی مهدی‌زاده» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک چهار نیز جناب آقای «محدامین اشجع» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک چهار نیز جناب آقای «محمد امین رشیدی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس ولوی نسب» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

 

بلوک 9 - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «رضا خواجه مهریزی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم شرقی:

در طبقه دوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد سعید مصباح» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم غربی:

در طبقه دوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حسین محمدی احمدآبادی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم غربی:

در طبقه سوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد زارعی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم شرقی:

در طبقه سوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حبیب حاجتمند» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

عکس نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره اتاق تلفن همراه نماینده دانشجویان
محمدرضا قاسمی 9131159 108 09185027814

طبقه همکف بلوک1

اقامتگاه شماره یک

سید محمد صادق داودی 9131080 113 09175319788

طبقه اول بلوک1

اقامتگاه شماره یک

امیرحسین مربایان 9331291 124 09156182931

طبقه دوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا بهزادی شهربابک 9131038 137 09130567323

طبقه سوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

مجتبی جعفرزاده 9231046 142 09163038184

طبقه چهارم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

رامین ولی‌زاده میدانی 9031185 153 09360949878

طبقه پنجم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا خاشعی 9431072 207 09136453279

طبقه همکف بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مهدی مقدسی 9331256 215 09359462187

طبقه اول بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی 9431116 228 09135140973

طبقه دوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

علی قدمی عربی 9331149 238 09117406482

طبقه سوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

سعید خورشید 9431083 247 09199752344

طبقه چهارم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

محمد درودی 9131083 253 09357245538

طبقه پنجم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

ابوالفضل احسان فر 9531014 308 09130995338

طبقه همکف بلوک3

اقامتگاه شماره یک

امیر نوذری 9531404 319 09156932275

طبقه اول بلوک3

اقامتگاه شماره یک

محمد یاوری 9431238 322 09369540802

طبقه دوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدمحمد میرناصر 9431211 337 09011717010

طبقه سوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سید رضا حسینی کاکلکی 9331148 349 09138832276

طبقه چهارم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

رضا ابوالقاسمی ریسه 9531139 35 09361206991

طبقه پنجم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدعلی حسینی فاطمی 9631131 407 09154210032

طبقه همکف بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عباس امیر حسینی 9631044 410 09102883968

طبقه اول بلوک4

اقامتگاه شماره یک

علی مهدی زاده 9631382 426 09135079073

طبقه دوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

امیرمحمد اشجع 9631019 433 09141531344

طبقه سوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

محمدامین رشیدی 9631171 440 09196178343

طبقه چهارم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عماد ولوی نسب 9631412 458 09120827301

طبقه پنجم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

رضا خواجه مهریزی 8931218 9119 09135183509

طبقه اول

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد سعید مصباح 9031162 9244 09131068451

طبقه دوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حسین محمدی احمدآبادی 9551019 9239 09137472894

طبقه دوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد زارعی 8931089 9340 09364724056

طبقه سوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حبیب حاجتمند 8931048 9345 09109819709

طبقه سوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
تقویم اجرایی «امتیاز دانشجویی» 98-97 +توضیحات

توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی منتشر شد؛

تقویم اجرایی «امتیاز دانشجویی» 98-97 +توضیحات

اطلاعیه ثبت نام و تقویم اجرایی «اسکان اقامتگاه متاهلی» 97-98

توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی منتشر شد؛

اطلاعیه ثبت نام و تقویم اجرایی «اسکان اقامتگاه متاهلی» 97-98

جزئیات فرایند «تعیین امتیاز دانشجویی» 98-97 در قالب اطلاعیه شماره 1 اعلام شد

از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی ؛

جزئیات فرایند «تعیین امتیاز دانشجویی» 98-97 در قالب اطلاعیه شماره 1 اعلام شد

شیوه‌نامه محاسبه امتیاز دانشجویی برای سال دانشگاهی ۹۸-۹۷ اعلام شد

در قالب اینفوگرافیک و موشن‌گرافیک ببینید؛

شیوه‌نامه محاسبه امتیاز دانشجویی برای سال دانشگاهی ۹۸-۹۷ اعلام شد

ورزش در دانشگاه، اجباری یا اختیاری/ وضعیت موجود درس تربیت بدنی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دکتر پورنقی مدیر اداره تربیت بدنی در گفتگو با دانشجویی و فرهنگی پاسخ می‌دهد؛

ورزش در دانشگاه، اجباری یا اختیاری/ وضعیت موجود درس تربیت بدنی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آغاز به کار کرد

بخش دانشگاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آغاز به کار کرد

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «قرآن؛ چلچراغ هدایت» روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، در سالن چهل‌سرای مصلای امام خمینی(ره) تهران به طور رسمی افتتاح شد.

سومین شماره از نشریه

سومین شماره از نشریه "کاغذ احوال" منتشر شد

سومین شماره از هفته نامه تک‌برگی "کاغذ احوال" به تلاش انجمن علمی‌دانشجویی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی دوره متمرکز تابستانی مهات‌افزایی زبان عربی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی دوره متمرکز تابستانی مهات‌افزایی زبان عربی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی دوره متمرکز تابستانی مهات‌افزایی زبان عربی در دو سطح متوسطه الف و ب اعلام شد.

کانال آیت الله مهدوی کنی(ره) در پیام‌رسان بله فعال شد

کانال آیت الله مهدوی کنی(ره) در پیام‌رسان بله فعال شد

کانال آیت الله مهدوی کنی(ره) در پیام‌رسان بله آغاز به کار کرد.

کانال اطلاع‌رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی در پیام رسان‌های داخلی راه اندازی شد

کانال اطلاع‌رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی در پیام رسان‌های داخلی راه اندازی شد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع) به منظور سهولت اطلاع رسانی و تسریع در انعکاس اخبار، اقدام به راه اندازی کانال اطلاع رسانی در پیام رسان های داخلی کرده است.

برنامه اماکن ورزشی دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان

برنامه اماکن ورزشی دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان

برنامه اماکن ورزشی دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان از سوی اداره تربیت بدنی اعلام شد.

ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان برنامه‌های جزءخوانی قرآن کریم، سخنرانی مذهبی و مناجات خوانی در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

نشست «ملاحظات دوران بارداری» ویژه بانوان برگزار می‌شود

نشست «ملاحظات دوران بارداری» ویژه بانوان برگزار می‌شود

نشست «ملاحظات دوران بارداری» ویژه بانوان با حضور خانم دکتر فاطمه فخار مقدم متخصص بارداری، زنان، زایمان و نازایی برگزار می‌گردد.

تغییر ساعات کاری اتوشویی، فروشگاه و کافه دانشجو در ماه مبارک رمضان

تغییر ساعات کاری اتوشویی، فروشگاه و کافه دانشجو در ماه مبارک رمضان

اداره امور دانشجویی از تغییر ساعات کاری اتوشویی، فروشگاه و کافه دانشجو در ماه مبارک رمضان خبر داد.

مسابقات واترپلو بین بلوکی به مناسبت هفته اقامتگاه‌های دانشجویی

مسابقات واترپلو بین بلوکی به مناسبت هفته اقامتگاه‌های دانشجویی

مسابقات واترپلو بین بلوکی به مناسبت هفته اقامتگاه‌های دانشجویی در استخر شهید شرف‌زاده برگزار گردید.

«گردهمایی مروّجان و فعالان نهج‌البلاغه» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد

«گردهمایی مروّجان و فعالان نهج‌البلاغه» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد

«گردهمایی مروّجان و فعالان نهج‌البلاغه» امروز با حضور حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر مدیر موسسه نهج‌البلاغه، حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرلوحی عضو هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)، آیت‌الله دین‌پرور رئیس بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سالن مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

گردهمایی مروجان و فعلان نهج البلاغه در دانشگاه امام صادق(ع)

گردهمایی مروجان و فعلان نهج البلاغه در دانشگاه امام صادق(ع)

گردهمایی مروجان و فعلان نهج البلاغه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌گردد.

کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن برگزار می‌گردد

کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن برگزار می‌گردد

نخستین کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی برگزار خواهد شد.

کنفرانس بین‌المللی فلسفه ذهن و شناخت برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه ذهن و شناخت برگزار می شود

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه ذهن و شناخت فوریه ۲۰۲۰ در ملبورن، استرالیا برگزار می‌شود.

اطلاعیه آزمون دکتری رشته معارف اسلامی منتشر کرد

اطلاعیه آزمون دکتری رشته معارف اسلامی منتشر کرد

اطلاعیه برگزاری سی و چهارمین آزمون دکتری رشته معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) از سوی معاونت آموزشی و نصحیلات تکمیلی منتشر شد.

مراسم جشن میلاد سرداران کربلا همراه با سخنرانی و مولودی‌خوانی برگزار گردید +عکس و فیلم

مراسم جشن میلاد سرداران کربلا همراه با سخنرانی و مولودی‌خوانی برگزار گردید +عکس و فیلم

مراسم جشن میلاد سرداران کربلا همراه با سخنرانی و مولودی‌خوانی در تالار ولایت برگزار گردید.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث به ایستگاه ۲۱ رسید

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث به ایستگاه ۲۱ رسید

شماره بیست‌ویکم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق (ع)، مدیر مسئولی حسین‌علی سعدی و سردبیری مهدی ایزدی منتشر شد.

امام حسین بزرگ پاسدار مکتب اسلام است

امام حسین بزرگ پاسدار مکتب اسلام است

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه امام حسین(ع) بزرگ پاسدار مکتب اسلام است، گفت: ولادت امام حسین(ع) با اندوه و گریستن پیامبر(ص) همراه بود مولودی که قبل از تولد، جبرئیل خبر شهادت ایشان را از سوی خدا اعلام کرد.

انتصاب قائم‌مقام رئیس کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

انتصاب قائم‌مقام رئیس کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر محمد نعمتی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان قائم‌مقام رئیس کمیسیون «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پنجمین کنگره منصوب شد.

نسبت عقلانیت و انقلاب در اندیشه شیعه/ انقلابی که مقابل ظلم می‌ایستد، انقلاب عقلانی است

نسبت عقلانیت و انقلاب در اندیشه شیعه/ انقلابی که مقابل ظلم می‌ایستد، انقلاب عقلانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در نشست «کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی در انقلاب اسلامی ایران» با اشاره به اینکه نسبت عقلانیت و انقلاب در اندیشه شیعه پشتواره محکمی دارد، گفت: انقلابی که مقابل ظلم می‌ایستد، انقلاب عقلانی است.