| شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ السبت ۱۱ صفر ۱۴۴۰ Saturday 20 October 2018
نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند
  • 1396/10/10 15:37
  • 3583
با اعلام نتایج انتخابات؛

نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

 

بلوک یک - طبقه همکف:

در طبقه اول بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا قاسمی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

بلوک یک - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک یک، جناب آقای «سید محمد صادق داودی» با کسب بیشترین رای به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک یک - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک یک نیز جناب آقای «امیرحسین مربایان» با کسب آراء بیشتر نسبت به محمد وجدانی نماینده طبقه شد.

 

 

بلوک یک - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا بهزادی شهربابک» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
بلوک یک - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مجتبی جعفرزاده» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک یک طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رامین ولی‌زاده میدانی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک دو - طبقه همکف:

بنا بر آراء‌ به دست آمده «محمدرضا خاشعی» به عنوان نماینده طبقه همکف بلوک دوم انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک دو اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مهدی مقدسی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
 

بلوک دو - طبقه دوم:

«مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی» با  آراء بیشتر نسبت به دو کاندید دیگر به عنوان نماینده طبقه دوم بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک دو، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «علی قدمی عربی» به عنوان نماینده این طیقه انتخاب شد.

بلوک دو طبقه چهارم:

جناب آقای «سعید خورشید» با کسب آراء بیشتر نسبت به کاندیدا های دیگر نماینده این طبقه شد.

 

بلوک دو - طبقه پنجم:

در این طبقه هم جناب آقای «محمد درودی» با کسب آراء‌ بیشتر نسبت به دیگر کاندیداها به عنوان نماینده طیقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک سه - طبقه همکف:

جناب آقای «ابوالفضل احسان فر» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه همکف بلوک سه شد.

 

 

بلوک سه - طبقه اول:

جناب آقای «امیر نوذری» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه اول بلوک سه شد.

 

بلوک سه - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک سه نیز جناب آقای «محمد یاوری» توانست با کسب آراء بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه سوم:

جناب آفای «سیدمحمد میرناصر» در طبقه سوم بلوک سه با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک سه نیز جناب آقای «سید رضا حسینی کاکلکی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک سه نیز جناب قای «رضا ابوالقاسمی ریسه» توانست آراء‌ بیشتری نسبت به دیگر کاندیدها کسب کند و نماینده این طبقه شود.

 

بلوک چهار- طبقه همکف:

در طبقه همکف بلوک چهار نیز جناب آقای «سید علی حسینی فاطمی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه اول:

در طبقه اول بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس امیرحسینی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک چهار نیز جناب آقای «علی مهدی‌زاده» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک چهار نیز جناب آقای «محدامین اشجع» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک چهار نیز جناب آقای «محمد امین رشیدی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس ولوی نسب» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

 

بلوک 9 - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «رضا خواجه مهریزی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم شرقی:

در طبقه دوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد سعید مصباح» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم غربی:

در طبقه دوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حسین محمدی احمدآبادی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم غربی:

در طبقه سوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد زارعی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم شرقی:

در طبقه سوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حبیب حاجتمند» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

عکس نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره اتاق تلفن همراه نماینده دانشجویان
محمدرضا قاسمی 9131159 108 09185027814

طبقه همکف بلوک1

اقامتگاه شماره یک

سید محمد صادق داودی 9131080 113 09175319788

طبقه اول بلوک1

اقامتگاه شماره یک

امیرحسین مربایان 9331291 124 09156182931

طبقه دوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا بهزادی شهربابک 9131038 137 09130567323

طبقه سوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

مجتبی جعفرزاده 9231046 142 09163038184

طبقه چهارم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

رامین ولی‌زاده میدانی 9031185 153 09360949878

طبقه پنجم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا خاشعی 9431072 207 09136453279

طبقه همکف بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مهدی مقدسی 9331256 215 09359462187

طبقه اول بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی 9431116 228 09135140973

طبقه دوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

علی قدمی عربی 9331149 238 09117406482

طبقه سوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

سعید خورشید 9431083 247 09199752344

طبقه چهارم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

محمد درودی 9131083 253 09357245538

طبقه پنجم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

ابوالفضل احسان فر 9531014 308 09130995338

طبقه همکف بلوک3

اقامتگاه شماره یک

امیر نوذری 9531404 319 09156932275

طبقه اول بلوک3

اقامتگاه شماره یک

محمد یاوری 9431238 322 09369540802

طبقه دوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدمحمد میرناصر 9431211 337 09011717010

طبقه سوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سید رضا حسینی کاکلکی 9331148 349 09138832276

طبقه چهارم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

رضا ابوالقاسمی ریسه 9531139 35 09361206991

طبقه پنجم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدعلی حسینی فاطمی 9631131 407 09154210032

طبقه همکف بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عباس امیر حسینی 9631044 410 09102883968

طبقه اول بلوک4

اقامتگاه شماره یک

علی مهدی زاده 9631382 426 09135079073

طبقه دوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

امیرمحمد اشجع 9631019 433 09141531344

طبقه سوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

محمدامین رشیدی 9631171 440 09196178343

طبقه چهارم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عماد ولوی نسب 9631412 458 09120827301

طبقه پنجم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

رضا خواجه مهریزی 8931218 9119 09135183509

طبقه اول

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد سعید مصباح 9031162 9244 09131068451

طبقه دوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حسین محمدی احمدآبادی 9551019 9239 09137472894

طبقه دوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد زارعی 8931089 9340 09364724056

طبقه سوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حبیب حاجتمند 8931048 9345 09109819709

طبقه سوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
برنامه زمانبندی رشته‌ها و سالن‌های ورزشی در سال تحصیلی 98-97 به تصویب رسید

در جلسه مسئولین گروه‌های ورزشی دانشگاه؛

برنامه زمانبندی رشته‌ها و سالن‌های ورزشی در سال تحصیلی 98-97 به تصویب رسید

اعطای وام ورزشی بر مبنای امتیاز دانشجویی

اداره تربیت بدنی خبر داد:

اعطای وام ورزشی بر مبنای امتیاز دانشجویی

برنامه گفت‌آورد توسط گروه معارف شبکه یک سیما به روی آنتن خواهد رفت

با مشارکت اداره امور فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع)؛

برنامه گفت‌آورد توسط گروه معارف شبکه یک سیما به روی آنتن خواهد رفت

پرداخت وام زیارت عتبات ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی

بر مبنای امتیاز دانشجویی انجام می‌شود؛

پرداخت وام زیارت عتبات ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی

سقف وام پرداختی صندوق دانشگاه افزایش یافت

با حمایت رئیس دانشگاه؛

سقف وام پرداختی صندوق دانشگاه افزایش یافت

برنامه‌ی گروه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیم‌سال اول ۹۸-۹۷

از سوی اداره تربیت بدنی اعلام شد؛

برنامه‌ی گروه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیم‌سال اول ۹۸-۹۷

مسابقه‌ی ثبت خاطرات تبلیغ بین‌الملل اربعین۹۷

مسابقه‌ی ثبت خاطرات تبلیغ بین‌الملل اربعین۹۷

کارگروه مبلغین انجمن علمی‌دانشجویی زبان‌های خارجی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام مسابقه‌ی ثبت خاطرات تبلیغ بین‌الملل اربعین۹۷ را برگزار می‌کند.

اداره راهنمایی و مشاوره از اختصاص یک روانشناس برای هر دانشکده خبر داد

اداره راهنمایی و مشاوره از اختصاص یک روانشناس برای هر دانشکده خبر داد

به منظور کمک و پیگیری وضیعت دانشجویان، اداره راهنمایی و مشاوره برای هر دانشکده یک روانشناس را در نظر گرفته است.

مسابقه ترجمه یک صفحه از آثار استاد علی صفایی حائری(ره)

مسابقه ترجمه یک صفحه از آثار استاد علی صفایی حائری(ره)

انجمن علمی دانشجویی زبان‌های خارجی مسابقه ترجمه به زبان انگلیسی یک صفحه از آثار استاد علی صفایی حائری(ره) را برگزار می‌کند.

برنامه زمانبندی رشته‌ها و سالن‌های ورزشی در سال تحصیلی 98-97 به تصویب رسید

برنامه زمانبندی رشته‌ها و سالن‌های ورزشی در سال تحصیلی 98-97 به تصویب رسید

پس از برگزاری جلسه مسئولین گروه های ورزشی دانشگاه، برنامه نهایی زمانبندی رشته های ورزشی و سالن های ورزشی در سال تحصیلی 97-98 به تصویب رسید.

هشتمین همایش مصباح ویژه دانشجویان ورودی جدید برگزار می‌شود

هشتمین همایش مصباح ویژه دانشجویان ورودی جدید برگزار می‌شود

هشتمین همایش مصباح ویژه دانشجویان ورودی جدید در هفته چهارم آموزشی برگزار می‌گردد.

اعطای وام ورزشی بر مبنای امتیاز دانشجویی

اعطای وام ورزشی بر مبنای امتیاز دانشجویی

اداره تربیت بدنی از اعطای وام ورزشی خبر داد که میزان مبلغ آن بر مبنای امتیاز دانشجویی محاسبه و پرداخت می‌شود.

ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها آغاز شد+آیین‌نامه

ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها آغاز شد+آیین‌نامه

اداره امور دانشجویی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام انتخابات نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها خبر داد.

انتصاب حجت‌الاسلام دکتر سعدی به ریاست دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

انتصاب حجت‌الاسلام دکتر سعدی به ریاست دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

طی حکمی از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس جدید دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منصوب شد.

زمان حضور عکاس در دانشگاه امام صادق(ع)

زمان حضور عکاس در دانشگاه امام صادق(ع)

طبق اعلام اداره امور دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) روز دوشنبه 23 مهرماه، عکاس در دانشگاه امام صادق(ع) حضور خواهد یافت.

پرداخت وام زیارت عتبات ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی

پرداخت وام زیارت عتبات ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی

با عنایت به عزیمت دانشجویان برای شرکت در همایش پیاده‌روی اربعین حسینی، پرداخت وام زیارت عتبات از صندوق دانشگاه به متقاضیان واجد شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.

برگزاری دورهمی صمیمانه مجمع منطقه کاشان

برگزاری دورهمی صمیمانه مجمع منطقه کاشان

دورهمی صمیمانه مجمع منطقه کاشان در روز دوشنبه 23 مهرماه برگزار شد.

مراسم افتتاحیه مجمع استان اصفهان برگزار گردید

مراسم افتتاحیه مجمع استان اصفهان برگزار گردید

مراسم افتتاحیه مجمع استان اصفهان با حضور حجت الاسلام میرلوحی، آقای دکتر سید مجتبی امامی و آقای دکتر مسعود رحمتی برگزار شد.

مراسم افتتاحیه مجمع استان خراسان با حضور رئیس دانشکده حقوق برگزار شد

مراسم افتتاحیه مجمع استان خراسان با حضور رئیس دانشکده حقوق برگزار شد

مراسم افتتاحیه مجمع استان خراسان روز دوشنبه 16 مهر 1397 برگزار گردید و مسئول جدید این مجمع معرفی شد.

دکتر محبی سخنان اخیر رهبر انقلاب را به نظم درآورد

دکتر محبی سخنان اخیر رهبر انقلاب را به نظم درآورد

دکتر محمدتقی محبی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اشعاری را پیرامون سخنرانی رهبر انقلاب در مراسم شب خاطره هفته دفاع مقدس سروده‌اند.

فرایند جدید اخذ مجوز خروج از کشور برای سفر اربعین

فرایند جدید اخذ مجوز خروج از کشور برای سفر اربعین

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی در اطلاعیه‌ای از فرایند جدید اخذ مجوز خروج از کشور برای سفر اربعین خبر داد.

اطلاعیه زمان‌بندی حذف و اضافه نیمسال اول تحصیلی 98-97

اطلاعیه زمان‌بندی حذف و اضافه نیمسال اول تحصیلی 98-97

اطلاعیه زمان‌بندی حذف و اضافه نیمسال اول تحصیلی 98-97 از سوی اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی منتشر شد.

بیست و یکمین دوره تربیتی-آموزشی والعصر در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد

بیست و یکمین دوره تربیتی-آموزشی والعصر در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد

به منظور جریان سازی و ترسیم ضرورت و چگونگی نهضت نرم افزاری انقلاب اسلامی در راستای تولید نرم افزار دینی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، بیستم و یکمین دوره تربیتی آموزشی والعصر برگزار شد.

مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در مجتمع امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در مجتمع امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در مجتمع امام صادق(ع) واقع در شهرک غرب، بلوار دریا برگزار می‌شود.

نشست «بررسی فراز و فرود طرح‌ها و عدالت اجتماعی»

نشست «بررسی فراز و فرود طرح‌ها و عدالت اجتماعی»

نشست بررسی فراز و فرود طرح‌ها و عدالت اجتماعی در دهه چهارم انقلاب با عنوان شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

هدایت نقدینگی‌ به سمت تأمین مالی تولید/ بازدهی مناسب حوزه کسب‌‌و‌کار نقدینگی را جذب می‌کند

هدایت نقدینگی‌ به سمت تأمین مالی تولید/ بازدهی مناسب حوزه کسب‌‌و‌کار نقدینگی را جذب می‌کند

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: نقدینگی باید در جهت تأمین مالی فضاهای جدید و فضاهای فعلی تولید مورد استفاده قرار گیرد و اگر تسهیل‌گری‌ و بازدهی لازم در حوزه کسب و کار ایجاد شود، نقدینگی به این سمت جذب می‌شود.