| شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ السبت ۰۱ جمادى الثانیة ۱۴۳۹ Saturday 17 February 2018
نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند
  • 1396/10/10 15:37
  • 3583
با اعلام نتایج انتخابات؛

نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک‌ها به تفکیک بلوک‌ های اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو (بلوک 9 سابق) منتشر شد.

 

بلوک یک - طبقه همکف:

در طبقه اول بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا قاسمی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

بلوک یک - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک یک، جناب آقای «سید محمد صادق داودی» با کسب بیشترین رای به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک یک - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک یک نیز جناب آقای «امیرحسین مربایان» با کسب آراء بیشتر نسبت به محمد وجدانی نماینده طبقه شد.

 

 

بلوک یک - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک یک، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا بهزادی شهربابک» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
بلوک یک - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مجتبی جعفرزاده» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک یک طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رامین ولی‌زاده میدانی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک دو - طبقه همکف:

بنا بر آراء‌ به دست آمده «محمدرضا خاشعی» به عنوان نماینده طبقه همکف بلوک دوم انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک دو اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مهدی مقدسی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.
 

بلوک دو - طبقه دوم:

«مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی» با  آراء بیشتر نسبت به دو کاندید دیگر به عنوان نماینده طبقه دوم بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو - طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک دو، تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «علی قدمی عربی» به عنوان نماینده این طیقه انتخاب شد.

بلوک دو طبقه چهارم:

جناب آقای «سعید خورشید» با کسب آراء بیشتر نسبت به کاندیدا های دیگر نماینده این طبقه شد.

 

بلوک دو - طبقه پنجم:

در این طبقه هم جناب آقای «محمد درودی» با کسب آراء‌ بیشتر نسبت به دیگر کاندیداها به عنوان نماینده طیقه انتخاب شد.

 

 

 

بلوک سه - طبقه همکف:

جناب آقای «ابوالفضل احسان فر» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه همکف بلوک سه شد.

 

 

بلوک سه - طبقه اول:

جناب آقای «امیر نوذری» با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده طبقه اول بلوک سه شد.

 

بلوک سه - طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک سه نیز جناب آقای «محمد یاوری» توانست با کسب آراء بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه سوم:

جناب آفای «سیدمحمد میرناصر» در طبقه سوم بلوک سه با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک سه نیز جناب آقای «سید رضا حسینی کاکلکی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

بلوک سه - طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک سه نیز جناب قای «رضا ابوالقاسمی ریسه» توانست آراء‌ بیشتری نسبت به دیگر کاندیدها کسب کند و نماینده این طبقه شود.

 

بلوک چهار- طبقه همکف:

در طبقه همکف بلوک چهار نیز جناب آقای «سید علی حسینی فاطمی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه اول:

در طبقه اول بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس امیرحسینی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک چهار نیز جناب آقای «علی مهدی‌زاده» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک چهار نیز جناب آقای «محدامین اشجع» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک چهار نیز جناب آقای «محمد امین رشیدی» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

بلوک چهار- طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک چهار نیز جناب آقای «عباس ولوی نسب» با کسب بیشترین آراء نماینده این طبقه شد.

 

 

 

بلوک 9 - طبقه اول:

در طبقه اول بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «رضا خواجه مهریزی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم شرقی:

در طبقه دوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد سعید مصباح» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه دوم غربی:

در طبقه دوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حسین محمدی احمدآبادی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم غربی:

در طبقه سوم غربی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «محمد زارعی» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

بلوک 9 طبقه سوم شرقی:

در طبقه سوم شرقی بلوک 9 تنها کاندیدای ثبت نامی جناب آقای «حبیب حاجتمند» به عنوان نماینده این طبقه انتخاب شد.

 

عکس نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی شماره اتاق تلفن همراه نماینده دانشجویان
محمدرضا قاسمی 9131159 108 09185027814

طبقه همکف بلوک1

اقامتگاه شماره یک

سید محمد صادق داودی 9131080 113 09175319788

طبقه اول بلوک1

اقامتگاه شماره یک

امیرحسین مربایان 9331291 124 09156182931

طبقه دوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا بهزادی شهربابک 9131038 137 09130567323

طبقه سوم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

مجتبی جعفرزاده 9231046 142 09163038184

طبقه چهارم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

رامین ولی‌زاده میدانی 9031185 153 09360949878

طبقه پنجم بلوک1

اقامتگاه شماره یک

محمدرضا خاشعی 9431072 207 09136453279

طبقه همکف بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مهدی مقدسی 9331256 215 09359462187

طبقه اول بلوک2

اقامتگاه شماره یک

مصطفی سلطانی‌ گرد فرامرزی 9431116 228 09135140973

طبقه دوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

علی قدمی عربی 9331149 238 09117406482

طبقه سوم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

سعید خورشید 9431083 247 09199752344

طبقه چهارم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

محمد درودی 9131083 253 09357245538

طبقه پنجم بلوک2

اقامتگاه شماره یک

ابوالفضل احسان فر 9531014 308 09130995338

طبقه همکف بلوک3

اقامتگاه شماره یک

امیر نوذری 9531404 319 09156932275

طبقه اول بلوک3

اقامتگاه شماره یک

محمد یاوری 9431238 322 09369540802

طبقه دوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدمحمد میرناصر 9431211 337 09011717010

طبقه سوم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سید رضا حسینی کاکلکی 9331148 349 09138832276

طبقه چهارم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

رضا ابوالقاسمی ریسه 9531139 35 09361206991

طبقه پنجم بلوک3

اقامتگاه شماره یک

سیدعلی حسینی فاطمی 9631131 407 09154210032

طبقه همکف بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عباس امیر حسینی 9631044 410 09102883968

طبقه اول بلوک4

اقامتگاه شماره یک

علی مهدی زاده 9631382 426 09135079073

طبقه دوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

امیرمحمد اشجع 9631019 433 09141531344

طبقه سوم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

محمدامین رشیدی 9631171 440 09196178343

طبقه چهارم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

عماد ولوی نسب 9631412 458 09120827301

طبقه پنجم بلوک4

اقامتگاه شماره یک

رضا خواجه مهریزی 8931218 9119 09135183509

طبقه اول

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد سعید مصباح 9031162 9244 09131068451

طبقه دوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حسین محمدی احمدآبادی 9551019 9239 09137472894

طبقه دوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

محمد زارعی 8931089 9340 09364724056

طبقه سوم غربی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

حبیب حاجتمند 8931048 9345 09109819709

طبقه سوم شرقی

اقامتگاه شماره دو

(بلوک 9)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

با اعلام نتایج انتخابات؛

نمایندگان دانشجویان ساکن اقامتگاه‌ها مشخص شدند

جزییات موارد تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

اداره امور دانشجویی منتشر کرد:

جزییات موارد تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

زمانبندی ارائه خدمات دندانپزشکی دانشگاه امام صادق(ع) /ویزیت و مشاوره درمانی رایگان انجام می‌شود

اداره امور دانشجویی خبر داد:

زمانبندی ارائه خدمات دندانپزشکی دانشگاه امام صادق(ع) /ویزیت و مشاوره درمانی رایگان انجام می‌شود

برنامه زمانبندی رشته‌های ورزشی دانشگاه امام صادق(ع) در سال دانشگاهی ۹۷-۹۶

از سوی اداره تربیت بدنی اعلام شد؛

برنامه زمانبندی رشته‌های ورزشی دانشگاه امام صادق(ع) در سال دانشگاهی ۹۷-۹۶

به کانال رسمی «دانشجویی و فرهنگی» در تلگرام بپیوندید

اطلاع از آخرین اخبار دانشگاه امام صادق(ع)؛

به کانال رسمی «دانشجویی و فرهنگی» در تلگرام بپیوندید

ناظران دانشجویی انتخاب شدند

ناظران دانشجویی انتخاب شدند

سومین جلسه نمایندگان دانشجویان با مسئولین معاونت دانشجویی و فرهنگی ظهر امروز برگزار و ناظران بخش‌های رفاهی، تغذیه و سلامت و بهداشت انتخاب شدند.

کارگاه «هنر تحقیق و مقاله نویسی در حقوق» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

کارگاه «هنر تحقیق و مقاله نویسی در حقوق» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

کارگاه «هنر نحقیق و مقاله نویسی در حقوق» توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

برنامه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیمسال دوم سال دانشگاهی ۹۷-۹۶

برنامه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیمسال دوم سال دانشگاهی ۹۷-۹۶

برنامه کوهنوردی دانشگاه امام صادق(ع) در نیمسال دوم سال دانشگاهی ۹۷-۹۶ توسط اداره تربیت بدنی اعلام شد.

واریز وام شهریه صندوق رفاه به حساب دانشجویان متقاضی

واریز وام شهریه صندوق رفاه به حساب دانشجویان متقاضی

طبق اعلام اداره امور دانشجویی، وام شهریه صندوق رفاه به حساب دانشجویان متقاضی واریز شد.

منابع سی وسومین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشگاهیان کشور اعلام شد

منابع سی وسومین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشگاهیان کشور اعلام شد

طبق اعلام دارالقرآن کریم دانشگاه امام صادق(ع) منابع سی وسومین جشنواره ملی قرآن وعترت دانشگاهیان کشور اعلام شد.

نتایج مسابقه «خاطره‌نویسی با موضوع فصل امتحانات» اعلام شد

نتایج مسابقه «خاطره‌نویسی با موضوع فصل امتحانات» اعلام شد

اداره امور فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع) اسامی برگزیدگان مسابقه‌ «خاطره‌نویسی با موضوع فصل امتحانات» را اعلام کرد.

محفل نورانی انس با قرآن کریم در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

محفل نورانی انس با قرآن کریم در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

محفل نورانی انس با قرآن کریم با سخنرانی استاد ابوالفضل بهرام پور و تلاوت برادر مهدی عادلی در دانشگاه امام صادق(ع)برگزار می‌شود.

جلسه ارائه و نقد علمی مدل نظام مالی نوین اسلامی برگزار می‌شود

جلسه ارائه و نقد علمی مدل نظام مالی نوین اسلامی برگزار می‌شود

جلسه ارائه و نقد علمی مدل نظام مالی نوین اسلامی توسط انجمن علمی دانشجویان اقتصاد برگزار می‌شود.

حرکت اتوبوس ها برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

حرکت اتوبوس ها برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

اتوبوس های تدارک دیده شده برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن فردا ساعت راس ساعت 8 دقیقه صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه حرکت خودرا به سمت مسیرهای از پیش اعلام شده آغاز می‌کنند.

مراسم تکبیر گویی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم تکبیر گویی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم تکبیر گویی در آستانه سالروز شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

محفل نورانی انس با قرآن کریم در ایام گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد

محفل نورانی انس با قرآن کریم در ایام گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد

محفل نورانی انس با قرآن کریم در ایام گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی به همت درالقرآن الکریم دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

مجلس عزاداری دهه اول ایام فاطمیه

مجلس عزاداری دهه اول ایام فاطمیه

مراسم دهه ی دوم ایام فاطمیه با سخنرانی حجت الاسلام کاشانی و با مداحی حاج حنیف طاهری در بیت آیت الله باقری کنی برگزار می گردد.

جلسه هسته گروه کوهنوردی «محمد جواد طائی» برگزار شد

جلسه هسته گروه کوهنوردی «محمد جواد طائی» برگزار شد

جلسه هسته گروه کوهنوردی «محمد جواد طائی» همراه با معارفه مسئول جدید گروه برگزار شد.

برنامه فاطمیه دوم در دانشگاه امام صادق(ع)

برنامه فاطمیه دوم در دانشگاه امام صادق(ع)

روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع) از برگزاری روضه فاطمیه دوم در دانشگاه امام صادق(ع) به منظور باقیات الصاحات آیت الله مهدوی کنی در ایام فاطمیه دوم خبر داد.

پیام تبریک انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) به دکتر افتخاری

پیام تبریک انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) به دکتر افتخاری

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در پیامی انتصاب دکتر افتخاری را به سمت ریاست دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی را تبریک گفت.

دوره جامع زبان تخصصی روابط بین الملل در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

دوره جامع زبان تخصصی روابط بین الملل در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

دوره جامع زبان تخصصی روابط بین الملل توسط انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

جلسه سخنرانی با موضوع تهذیب نفس در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

جلسه سخنرانی با موضوع تهذیب نفس در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

جلسه سخنرانی با موضوع تهذیب نفس با حضور حجت الاسلام والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

ثبت نام اردوی جهادی بازسازی عتبات عالیات آغاز شد

ثبت نام اردوی جهادی بازسازی عتبات عالیات آغاز شد

ثبت نام اردوی جهادی بازسازی عتبات عالیات ویژه‌‎ی دانشجویان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) آغاز شد.

مجلس عزاداری حضرت زهرا(س) در اقامتگاه شماره یک برگزار می‌شود

مجلس عزاداری حضرت زهرا(س) در اقامتگاه شماره یک برگزار می‌شود

مجلس عزاداری حضرت زهرا(س) توسط مجمع شهید باکری(دانشجویان آذری زبان) در اتاق 207 اقامتگاه شماره یک برگزار می‌شود.

جزئیات بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

جزئیات بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز سال 1396 قطب 1 کشور در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت سال 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.